Ziraat Bankası Müfettiş Yardımcılığı

Yayınlandı: Eylül 20, 2012 / İş İlanları

T.C. ZİRAAT BANKASI

MÜFETTİŞ YARDIMCISI İŞE ALIM KOŞULLARI

 

Bankamız Teftiş Kurulu’nda görevlendirilmek üzere 35 Müfettiş Yardımcısı istihdam edilmesi planlanmaktadır.

 

Görev Tanımı:  Müfettiş Yardımcıları Bankamız Teftiş Kurulu bünyesinde görev yapmaktadır. Teftiş Kurulu, Banka Üst Yönetimine banka faaliyetlerinin Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile banka içi strateji, politika, ilke ve hedefler doğrultusunda yürütüldüğü ve iç kontrol – risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliği hususunda güvence sağlar. Bu çerçevede, yurtiçi ve yurtdışı tüm şubeleri, Genel Müdürlük birimlerini ve iştirakleri mahallinde ve merkezden denetlemektedir.

 

Genel Hususlar:

 

 • Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır,
 • Adayların mezuniyetlerine göre İdari, Hukuk ve Mühendis olmak üzere 3 farklı alanda yazılı sınav düzenlenecektir,
 • Adaylar Sınav Merkezi seçimi yapabilecektir,
 • Banka gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri duyurmak kaydıyla değiştirebilecektir,
 • Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından  gerçekleştirilecektir,
 • Mülakat süreci Bankamız tarafından yürütülecektir.

 

Adaylarda Aranan Şartlar:

1.      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2.      01.01.1982 ve sonrası doğumlu olmak,

3.      Yazılı sınava İdari alandan katılacak adaylar için; üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, İstatistik,  Ekonometri, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi, İşletme Bilgi Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Muhasebe ile bankacılık mesleğiyle ilgili bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da mülakat sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak veya bu sınava Mühendislik alanından başvurulması zorunlu tutulan mühendislik bölümleri dışındaki mühendislik bölümlerinde 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim sonrası belirtilen alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş olmak,

Yazılı sınava Hukuk alanından katılacak adaylar için; Hukuk Fakültelerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış üniversitelerin ilgili fakültelerinden mezun olmak ya da mülakat sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak,

Yazılı sınava Mühendislik alanından katılacak adaylar için; üniversitelerin ve yüksek okulların           4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği,  Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Enformasyon Teknolojileri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Enformatiği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Finans Matematiği bölümlerinden veya denkliği yetkili makamlarca tanınmış üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da mülakat sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak veya en az 4 yıllık bir üniversite eğitimi sonrasında Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği konularında Yüksek Lisans derecesine sahip olmak (Mülakat sırasında diploma kontrolü yapılacaktır.),

4.      Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5.      Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,

 1. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

7.      Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama öncesinde istenecektir.)

8.      Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak,

9.      Daha önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı’nın mülakat aşamasında başarısız olmamış olmak.
Başvuru Süreci

Başvuru sırasında aşağıdaki aşamalar takip edilecektir.

I.Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması

Müfettiş Yardımcısı unvanı için 17 Kasım 2012 tarihinde yapılacak olan sınava başvuran adaylardan, sınav maliyeti olarak 45 TL sınav ücreti tahsil edilecektir.  (Adaylardan tahsil edilen sınav ücretinin tamamı sınav hizmetlerinin maliyeti karşılığı olarak Banka tarafından Anadolu Üniversitesi’nin hesabına aktarılacaktır). Sınav ücreti 17 Eylül -28 Eylül 2012 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası Şubelerinden ve internet şubesinden  Müfettiş Yardımcısı Sınavı  belirtilmek suretiyle, TC Kimlik Numarası, Ad Soyad ve cep telefonu bilgileri verilerek yatırılacaktır. EFT, Havale ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Para yatırma işlemine ilişkin dekont yazılı ve sözlü sınavların bitimine kadar gerektiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır.

 

Sınav başvuru işleminden önce bankaya sınav ücretinin yatırılmış olması gerekmektedir.

 

II.Aşama: İnternet üzerinden Başvuru Formunun Doldurulması

Sınav ücretini yatıran adaylar, başvurularını 17 Eylül 2012 tarihinden itibaren 30 Eylül 2012 Pazar günü saat 24:00’e kadar Bankamız internet adresinden de (www.ziraatbank.com.tr) erişilebilen Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresine üye olmak suretiyle yapacaklardır. Başvuru için Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı Bilgi ve Başvuru Formu” aday tarafından noksansız olarak doldurulacak ve adayın son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi’ne eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

 

Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru Formu Doldurulurken Dikkat Edilecek Hususlar:

 

 • Başvuru esnasında adaylar aşağıda belirtilen sınav merkezlerinden birini tercih edecektir,

 

SINAV  MERKEZLERİ

  Adana,  Ankara,  Erzurum, İstanbul-Anadolu, İstanbul-Avrupa, İzmir, Trabzon

 

 • Başvuru kapsamında adayların yazılı sınavda İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden hangisinden sınava katılacağına ilişkin tercihini yapması gerekmektedir,
 • Her aday 4 yıllık lisans diplomasının ait olduğu alana göre farklı sınava katılacağı için adaylar başvuru esnasında mezun olduğu bölüme uygun sınav alanını (İdari, Hukuk ve Mühendislik Alanları) seçerek başvuru yapacaktır,
 • Mühendislik alanından sınava girecek olan adayların aşağıdaki tabloda belirtilen mühendislik gruplarına göre mezun oldukları mühendislik bölümüne uygun mühendislik grubundan sınava girmeleri zorunlu olup, başvuru esnasında mezun olunan bölüm bilgisi girildikten sonra sistem tarafından ilgili bölümün dahil olduğu mühendislik grubu otomatik olarak seçilecektir,

 

GRUP ADI

BÖLÜM ADI

Bilgisayar Grubu

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik, Matematik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Enformasyon Teknolojileri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Yönetim Bilişim Sistemleri**, İşletme Enformatiği, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri.

Elektronik Grubu

Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği.

Makine Grubu

Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği.

İnşaat Grubu

İnşaat Mühendisliği.

Endüstri/İşletme Grubu

Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Finans Matematiği.

Herhangi bir 4 yıllık fakülteden mezun olmak koşuluyla; Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği konularında Yüksek Lisans yapmış olan adaylar sınava Bilgisayar Grubundan, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Yüksek Lisans yapmış adaylar ise sınava Elektronik Grubundan gireceklerdir. 

** Yönetim Bilişim Sistemleri mezunu adaylar idari veya mühendislik sınav alanlarından herhangi birini tercih edebileceklerdir.

 

 • Formda yer alan alanların doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir,
 • Formda beyan edilen özgeçmiş bilgilerinin sınav başvuru koşullarına uymaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir,
 • İşe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır,
 • Yanlış bilgi veren veya bazı bilgileri gizlediği tespit edilen aday, bundan doğacak sorumlulukları kabul etmiş sayılır ve gerçek dışı beyanla işe alımdan dolayı Banka’nın uğrayabileceği her türlü zarardan sorumlu olur,
 • Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adaylar ile sınav ücretini yatırdıkları halde sınava başvurmayan/başvuramayan ve yanlış sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücretler iade edilmeyecektir.

Sınav Süreci

Sınav Daveti

 

 • Adaylar başvuruda belirttikleri sınav merkezinde sınava girecektir.
 • Başvurusu kabul edilen adaylar sınav merkezi ve saatini bildiren “Sınav Giriş Belgesi”ni 09 Kasım 2012 Cuma gününden itibaren Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internetadresinden T.C. Kimlik numaralarını girerek alabileceklerdir.
 • Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecektir.

 

Yazılı Sınav  

 • Yazılı sınav, ilan edilen sınav merkezlerinde 17 Kasım 2012 Cumartesi günü saat 9.30’da başlayacak olup, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacaktır.
 • Tüm adayların sınava gelirken yanlarında Sınav Giriş Belgeleri ile birlikte  fotoğraflı resmi kimlik  belgesi  (nüfus  cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport)  getirmeleri gerekmektedir.
 • Sınav giriş belgesi veya fotoğraflı kimlik belgesi yanında olmayan adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.
  • Adayların sınav merkezine cep telefonu, hesap makinesi vb. elektronik cihaz ile girmeleri kesinlikle yasaktır.
  • Sınava 15 dakikadan fazla geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.
  • Yazılı sınav; İdari Alan, Hukuk Alanı ve Mühendislik Alanı olmak üzere üç alan için ayrı ayrı gerçekleştirilecektir.
  • Sınav tek bir oturum halinde gerçekleştirilecek olup, her bir alan için toplam soru sayısı 160 adet ve toplam sınav süresi 180 dakikadır.
  • Sınavın 1. ve 2. bölümü (Genel Kültür-Genel Yetenek, Yabancı Dil) her 3 alan için de ortak olarak yapılacaktır.
  • Sınavın 2. bölümü (Yabancı Dil), adayların İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri arasından yapacakları tercihe göre gerçekleştirilecektir.
  • Sınavın 3. bölümü (Alan Bilgisi) İdari, Hukuk ve Mühendislik Alanı’na göre farklılık arz edecek olup, her bir alan için sınav konuları aşağıda belirtilmiştir.

 

İdari Alan için 3. Bölüm Sınav Konuları:

 

§  Ekonomi (Mikroekonomi, Makroekonomi, Uluslararası Ekonomi, Para/Banka/Kredi, Maliye Politikası, İşletme Ekonomisi, Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomi),

§  Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, İş Hukuku, Bankacılık Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu)

§  Muhasebe (Genel Muhasebe, Mali Tablolar Analizi)

Hukuk Alanı için 3.Bölüm Sınav Konuları:

 

§  Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, İş Hukuku, Bankacılık Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu)

§  Genel Ekonomi (Türkiye Ekonomisi,Güncel Ekonomi, Makroekonomi, İşletme Ekonomisi, Uluslararası Ekonomi, Para/Banka/Kredi)

§  Muhasebe (Genel Muhasebe)

Mühendislik Alanı için 3.Bölüm Sınav Konuları:

 

Mühendislik alanından sınava başvuran adaylara aşağıda belirtilen ortak alan konularından ve  sınav başvurusu sırasında mezun oldukları bölüme göre sistem tarafından otomatik olarak dahil edileceklerizorunlu uzmanlık alanı gruplarına göre belirtilen konulardan sorular yöneltilecektir.

            a) Ortak Alan

§  Genel Alan Bilgisi (Matematik I-II, Fizik I-II, Lineer Cebir, Diferansiyel Denklemler, Mühendislik Etiği, Ticari Aritmetik)

§  Genel Ekonomi (Türkiye Ekonomisi, Güncel Ekonomi, Makroekonomi, İşletme Ekonomisi, Uluslararası Ekonomi, Para/Banka/Kredi)

 

            b) Zorunlu Uzmanlık Alanı

§  Bilgisayar Grubu Soruları (İnternet ve Bilgi Güvenliği, Network, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Veri Yapıları ve Algoritmalar, Yapısal Programlama ve Nesne Tabanlı Programlama, İşletim Sistemleri, Web Teknolojileri ve Uygulamaları)

§  Elektrik/Elektronik Grubu Soruları (Elektrik Devre Temelleri, Devre ve Sistem Analizi, Sayısal Devreler, İşaretler ve Sistemler, Elektromagnetik Alan, Güç Elektroniği, Mikroişlemci Sistemler, Kontrol Temelleri, Elektronik)

§  Endüstri/İşletme Grubu Soruları (Üretim Planlama ve Kontrol, Yöneylem Araştırması, Mühendislik Mekaniği, Kalite Kontrol, İnsan Kaynakları, Üretim-Benzetim, İstatistik, Ergonomi)

§  Makine Grubu Soruları (Akışkanlar Mekaniği, Statik ve Mukavemet, Termodinamik, Isı Transferi, Temel Malzeme Bilimi, Mühendislik Malzemeleri, Ölçme ve Değerlendirme, Makine Elemanları, Üretim Yöntemleri)

§  İnşaat Grubu Soruları (Statik ve Mukavemet, Dinamik, Hidrolik, Betonarme, Yapı Statiği, Zemin Mekaniği, Hidroloji, Karayolu Mühendisliği, Geoteknik, Yapı Malzemeleri, Yapı Yönetimi)

 

 • Aşağıdaki tabloda sınavın her bir bölümünün konusu, soru sayısı ve puan hesabında dikkate alınacak ağırlık katsayısı yer almaktadır.

 

İDARİ ALAN

HUKUK ALANI

MÜHENDİSLİK ALANI

 

Soru Sayısı

Ağırlık Katsayısı

 

Soru Sayısı

Ağırlık Katsayısı

 

Soru Sayısı

Ağırlık Katsayısı

1.Bölüm

40

%25

1.Bölüm

40

%25

1.Bölüm

40

%25

     Genel Kültür

20

     Genel Kültür

20

     Genel Kültür

20

     Genel Yetenek

20

     Genel Yetenek

20

     Genel Yetenek

20

 

2.Bölüm

40

%25

2.Bölüm

40

%25

2.Bölüm

40

%25

     Yabancı Dil

40

     Yabancı Dil

40

     Yabancı Dil

40

 

   

   

 

3.Bölüm

80

%50

3.Bölüm

80

%50

3.Bölüm

80

%50

     Ekonomi

35

     Hukuk

50

    Ortak Alan

     Genel Alan Bilgisi

     Genel Ekonomi

40

25

15

     Hukuk

25

     Genel Ekonomi

20

    Zorunlu Uzmanlık Alanı*

     Bilgisayar Grubu Soruları      

     Elektronik Grubu Soruları

     Makine Grubu Soruları

     İnşaat Grubu Soruları

     Endüstri/İşletme Grubu Soruları

40

     Muhasebe

20

     Muhasebe

10

 

  *Adaylara sınav başvurusu sırasında beyan edecekleri mezun olunan bölüm bilgisine göre dahil edilecekleri mühendislik grubundan 40 adet soru  yöneltilecektir.
Yazılı Sınavda Başarı Tespiti

 • Yazılı sınavda sınav bölümleri baraj niteliğinde olup, her bir bölümde sorulan soruların en az yarısının doğru olarak cevaplanması gerekmektedir.
 • Her bir bölümden sorulan soruların en az yarısını doğru cevaplayan adaylar arasından ağırlıklı standart puanı en yüksek adaydan başlanmak üzere her bir alan bazında alınması planlanan Müfettiş Yardımcısı sayısının 4 (dört) katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.
 • Sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi’nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir.
 • Yazılı sınava ilişkin itirazlar Anadolu Üniversitesi’ne yapılacaktır.
 • Mülakata çağırılmak üzere kontenjana giren adaylar ile yedek adaylar Bankamızın www.ziraatbank.com.tr internet adresinde ilan edilecek ve kontenjana giren adaylar mülakata davet edilecektir.

 

Mülakat ve Nihai Değerlendirme

 • Mülakata hak kazanan adaylara mülakat tarihleri, yerleri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgeler www.ziraatbank.com.tr internet adresinde duyurulacaktır,
 • Mülakata hak kazanan adaylardan gerekli belgeleri süresi içinde ibraz etmeyen adaylar ile gerekli belgeleri süresi içinde ibraz etmekle birlikte mülakata katılmayacağını mülakat tarihi öncesinde Bankaya bildiren adayların yerine aynı sayıda yedek aday mülakata davet edilecektir,
 • Mülakatta 70 ve üstünde puan alan adayın yazılı sınav puanı ile mülakat notunun aritmetik ortalaması alınarak oluşturulacak not adayın nihai başarı notu olacaktır,
 • Mülakatta 70`in altında puan alanlar başarısız sayıldıklarından başarı sıralamasına dahil edilmeyecek ve bu adaylar için nihai başarı notu hesaplaması yapılmayacaktır,
 • Her bir alanı tercih eden adaylar o alan için nihai başarı notu en yüksek olandan aşağı doğru sıralanacak ve ihtiyaç duyulan kontenjan kadar aday istihdam edilmek üzere Bankamız internet sitesinde ilan edilecektir.
 • Adayların mülakat sırasında gösterdikleri performansa göre alınması planlanan Müfettiş Yardımcısı sayısının altında/üzerinde aday istihdam edilebilecektir.

 

Reklamlar
yorum
 1. Anonim dedi ki:

  30 yıl öncesinde yaşamak isterdim… orta okul mezunu vezneye, lise mezunu şef vs., üniversite mezunu müfettiş, müdür…

 2. Anonim dedi ki:

  30 yıl önce sen üniversite mezunu olabilecek miydin?

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s